111.
СУРА СПЛЕТЕНИТЕ ВЛАКНА (АЛ-МАСАД)
Меканска. Съдържа 5 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Да се погубят двете ръце на Абу Лахаб! И той да се погуби!
2. Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.
3. Ще гори в огън с пламъци той ­
4. и жена му, носещата дърва.
5. На шията є ще има въже от сплетени влакна.
(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги приканил да приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: “Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод. Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил погребан от нает за целта човек.)