110.
СУРА ПОДКРЕПАТА (АН-НАСР)
Низпослана е в Мина, при Прощалното поклонение хадж. Смятат я за мединска и е последната низпослана сура. Съдържа 3 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Когато дойде подкрепата на Аллах и победата,
2. и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,
3. прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той винаги приема покаянието.