109.
СУРА НЕВЕРНИЦИТЕ (АЛ-КАФИРУН)
Меканска. Съдържа 6 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници,
2. аз не служа на това, на което вие служите,
3. и вие не служите на това, на което аз служа.
4. И аз не служа на това, на което вие служите,
5. и вие не служите на това, на което аз служа.
6. Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”