107.
СУРА УСЛУГИТЕ (АЛ-МАУН)
Меканска. Съдържа 7 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието?
2. Това е онзи, който пъди сирака
3. и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се.
4. Горко на отслужващите молитва,
5. които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,
(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, нехайните, споменати тук, са онези, които отсрочват своята молитва.)
6. които лицемерят,
7. а отказват дори дребните услуги!