106.
СУРА КУРАЙШ (КУРАЙШ)
Меканска. Съдържа 4 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Заради обичая на Курайш,
2. техния обичай да пътуват и зиме, и лете,
3. нека служат на Господа на този Дом,
4. който им даде храна срещу глада и сигурност срещу страха!
(“Обичая” може да се преведе и като “договора”, тъй като Курайш сключили договор с владетелите на съседните страни (Сирия, Персия, Йемен, Абисиния), които осигурявали безопасност на меканските търговски кервани през обичайните две пътувания ­ зиме и лете. И още ­ същата дума означава и “подготовка” [за пътуванията], и “свързване” [на зимното и лятното пътуване].)