104.
СУРА КЛЕВЕТНИКЪТ (АЛ-ХУМАЗА)
Меканска. Съдържа 9 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Горко на всеки клеветник-хулител,
2. който трупа богатство и все го брои!
(Ислямът забранява подигравките, злословенето, сплетниченето и всички недостойни постъпки.)
3. Смята, че неговото богатство ще го увековечи.
4. Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото.
(Трошилото е Адът, който чупи всичко хвърлено в него.)
5. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? -
6. Разпаленият Огън на Аллах,
7. който прониква до сърцата.
8. Той ще бъде затворен над тях
9. във високи стълбове.