103.
СУРА СЛЕДОБЕДЪТ (АЛ-АСР)
Меканска. Съдържа 3 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в следобеда ­
2. човекът е в загуба,
3. освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.