101.
СУРА БЕДСТВИЕТО (АЛ-КАРИА)
Меканска. Съдържа 11 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Бедствието!
2. Какво е Бедствието?
(Това е едно от имената на Съдния ден, който с ужаса си поразява сърцата.)
3. И откъде да знаеш ти какво е Бедствието? ­
4. Деня, в който хората ще бъдат като пръснати пеперуди
5. и планините ще бъдат като разпокъсана в€лна...
6. Онзи, чиито везни натежат,
7. ще има живот в доволство,
8. а онзи, чиито везни олекнат,
9. завръщането му е бездна.
10. А откъде да знаеш ти какво е тя? ­
11. Пламтящ огън.