100.
СУРА ПРЕПУСКАЩИТЕ (АЛ-АДИАТ)
Меканска. Съдържа 11 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в [конете ­ ] препускащите с пръхтене
2. и мятащите искри с чаткане,
3. и връхлитащите сутрин,
4. и вдигащи с това прахоляк,
5. и врязващи се в множество [от врагове] ­
6. човекът е голям неблагодарник към своя Господ.
7. И сам на това е свидетел.
8. И е силна любовта му към благата.
9. Нима не знае, че когато бъде изкарано това, което е в гробовете,
10. и бъде разкрито това, което е в гърдите,
11. техният Господ е сведущ за тях в този Ден?