99.
СУРА ЗЕМЕТРЪСЪТ (АЛ-ЗАЛЗАЛА)
Мединска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Когато земята бъде разтърсена в трус
2. и земята изхвърли своите товари,
3. и човек рече: “Какво є е?”,
4. в този Ден тя ще разкаже своите вести,
5. защото твоят Господ є е внушил.
6. В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.
7. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.
8. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.
(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко онова, което е криела в своите недра ­ руда, газове, огнена лава, съкровища, тела на покойници.)