97.
СУРА МОГЪЩЕСТВОТО (АЛ-КАДР)
Меканска. Съдържа 5 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.
(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан изцяло от тайнството на Запазения скрижал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе. Освен “Нощта на могъществото” и и “Нощта на предопределението”, “Лайлату-л-кадр” означава и “Нощта на почитта”, защото тя е израз на почит, която Всевишният Аллах е оказал на отдадените на Него.)
2. Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?
3. Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.
4. Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея ­ с позволението на техния Господ ­ за всяка повеля.
5. Мир е тя до началото на развиделяването.