92.
СУРА НОЩТА (АЛ-ЛАЙЛ)
Меканска. Съдържа 21 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в нощта, когато се спуска
2. и в деня, когато засиява,
3. и в Онзи, Който е сътворил мъжа и жената, ­
4. вашите стремежи са различни!
5. Който раздава и се бои,
6. и вярва в Най-прекрасното,
7. ще го улесним към лесното.
8. А който е скъперник и пренебрегва,
9. и взима за лъжа Най-прекрасното,
10. ще го улесним към трудното
11. и не ще го избави неговото богатство, когато пропадне.
12. Наша грижа е напътването.
13. На Нас принадлежи и отвъдното, и настоящето.
14. И ви предупредих за Огъня пламтящ.
15. Ще гори в него само злият,
16. който отрича и се отвръща.
17. И ще бъде предпазен от него богобоязливият,
18. който раздава своето богатство, за да се пречисти,
19. на никого не прави благодеяние, за да бъде възнаграден,
20. а само в стремеж към Лика на своя Господ, Върховния.
21. И непременно ще е доволен.