91.
СУРА СЛЪНЦЕТО (АШ-ШАМС)
Меканска. Съдържа 15 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в слънцето и в неговото сияние,
2. и в луната, която го следва,
3. и в деня, който го проявява,
4. и в нощта, която го покрива,
5. и в небето, и в Онзи, Който го е съградил,
6. и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,
7. и в душата, и в Онзи, Който я е създал,
8. и на нея е посочил [що е] нечестивост и богобоязливост!
9. Сполучва онзи, който я пречиства.
10. А губи онзи, който се омърсява.
11. Самудяните отричаха поради своето непокорство.
12. Когато най-злият от тях се втурна към камилата
13. и пратеникът на Аллах [Салих] им каза: “Не посягайте на камилата на Аллах и не є пречете да пие!”,
14. ала го взеха за лъжец и я заклаха, - тогава техният Господ ги унищожи заради греха им ­ поравно.
15. Не се страхува Той за последствието.
(Вж. 7: 73)