90.
СУРА ГРАДЪТ (АЛ-БАЛАД)
Меканска. Съдържа 20 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Не! Кълна се в този град [Мека] ­
2. на теб [о, Мухаммад] този град ти беше позволен, ­
3. и в родителя [Адам], и в неговото потомство!
4. Ние сътворихме човека в трудности.
5. Нима смята, че никой не ще го надмогне?
6. Казва: “Пропилях огромно богатство.”
7. Нима смята, че никой не го е видял?
8. Не му ли дадохме Ние две очи
9. и език, и устни,
10. и му посочихме двата пътя,
11. ала той не пое стръмния път.
12. Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път? ­
13. Да се освободи роб
14. или да се даде храна в ден на глад
15. на сирак ­ роднина
16. или на окаян клетник.
17. И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.
18. Тези са хората на десницата.
19. А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на левицата.
20. Ще бъдат затворени в Огъня.
(Хората на десницата са обитателите на Рая, които получават своите книги на делата в дясната ръка, а хората на левицата са обитателите на Ада, които получават своите книги на делата в лявата ръка.)