88.
СУРА ВСЕПОКРИВАЩИЯТ ДЕН (АЛ-ГАШИЙА)
Меканска. Съдържа 26 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?
(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще покрие всичко с ужас.)
2. Едни лица в този Ден ще са сведени,
3. обременени, изнурени,
4. ще горят в пламтящ огън,
5. ще им се даде от кипящ извор да пият,
6. не ще имат друга храна освен от тръни,
7. които нито угояват, нито избавят от глад.
8. А други лица в този Ден ще са блажени,
9. поради своето старание ­ доволни,
10. във възвишена Градина.
11. Не ще слушат в нея празнословие.
12. Има там течащ извор.
13. Има там въздигнати престоли
14. и готови чаши,
15. и подредени възглавници,
16. и разстлани килими.
17. И нима не виждат как бяха сътворени камилите
18. и как бе въздигнато небето,
19. и как бяха възправени планините,
20. и как бе разпростряна земята?
21. И напомняй! Ти си само за да напомняш.
22. Не си над тях властващ,
23. но който се отвърне и не повярва,
24. него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].
25. При Нас е тяхното завръщане.
26. После Наша грижа е тяхната равносметка.