87.
СУРА ВСЕВИШНИЯ (АЛ-АЛЯ)
Меканска. Съдържа 19 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Прославяй пречистото име на твоя Господ, Върховния,
2. Който сътвори и осъразмери,
3. Който прецени и напъти,
4. Който изважда [тревата на] пасбището
5. и го превръща в черно стърнище!
6. Ще ти дадем да четеш [Корана, о, Мухаммад] и не ще забравиш,
7. освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.
8. И ще те улесним за лесното.
(Тук под “лесното” се има предвид пътят на Исляма, който е достъпен за всеки и е лесен за следване.)
9. Напомняй, ако има полза от напомнянето!
10. Ще си спомни онзи, който се страхува.
11. И ще се отдръпне от това най-лошият,
12. който ще гори в най-големия Огън.
13. После там нито ще умре, нито ще е жив.
14. Сполучил е онзи, който се пречиства
15. и споменава името на своя Господ, и отслужва молитвата.
16. Да, предпочитате земния живот,
17. но отвъдният е по-хубав и по-дълготраен.
18. Това е [записано] в предишните писания ­
19. писанията на Ибрахим и на Муса.