86.
СУРА ВЕЧЕРНИЦАТА (АТ-ТАРИК)
Меканска. Съдържа 17 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в небето и във Вечерницата!
2. А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? ­
3. Звездата с пронизваща светлина.
(Някои тълкуват “Вечерницата” като “нощния посетител”, други - като “Зорницата”, трети - като “планетата Сатурн”, а също - “Сириус”, “Плеяда” или кометите. Това е олицетворение на звездите, които пронизват нощния мрак.)
4. Над всяка душа има надзорник.
5. И да погледне човекът от какво бе сътворен!
6. Бе сътворен от изтласкваща се вода,
7. която излиза измежду гръбнака и ребрата.
8. Способен е Той да го върне ­
9. в Деня, когато ще бъдат изявени тайните
10. и не ще има той нито сила, нито избавител.
11. Кълна се в небето, от което вали,
12. и в земята, която се разпуква,
13. че това е слово-разграничение.
14. А не е шега.
15. Те замислят с умисъл.
16. И Аз замислям с умисъл.
17. И дай отсрочка на неверниците, отсрочи ги за кратко!