83.
СУРА ОЩЕТЯВАЩИТЕ (АЛ-МУТАФФИФИН)
Меканска. Съдържа 36 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Горко на ощетяващите,
2. които щом взимат от хората, изпълват мярката,
3. а щом им отмерват или им претеглят, причиняват загуба!
4. Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени
5. за великия Ден -
6. Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?
7. Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.
8. Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин? ­
(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” означава, че те самите са в Сиджжин, затвора на Ада.)
9. Книга ясно записана.
10. Горко в този Ден за отричащите,
11. които взимат за лъжа Съдния ден!
12. Взима го за лъжа само всеки престъпник, грешник.
13. Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”
14. Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.
15. Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.
(“Не ще бъдат допуснати” - между тях и Аллах ще има преграда. Повечето тълкуватели представят това знамение като доказателство, че в Съдния ден вярващите ще видят Всевишния Аллах.)
16. После ще горят в Ада.
17. После ще се каже: “Това е, което отричахте!”
18. Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.
(“Книгата на праведниците е в Иллийун” означава, че те самите са в Иллийун ­ въздигнати места в Рая.)
19. Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун? ­
20. Книга ясно записана.
21. Свидетелстват за нея приближените.
22. Праведниците са в блаженство,
23. от престоли гледат [към техния Господ].
24. Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.
25. Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие.
26. Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват надпреварващите се!
27. Сместа му е от Тасним ­
28. извор, от който пият приближените.
29. Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.
30. И когато минаваха край тях, си смигваха.
31. И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.
32. И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”
33. А те не бяха пратени за техни надзиратели.
34. Но в този Ден вярващите се смеят на неверниците.
35. От престоли гледат.
36. Не се ли въздаде на неверниците за онова, което са вършили?