78.
СУРА ВЕСТТА (АН-НАБА)
Меканска. Съдържа 40 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. За какво се питат един друг? ­
2. За Великата вест,
3. за която са в разногласие.
4. Ала не! Те ще узнаят.
5. И пак ­ не! Те ще узнаят.
6. Не сторихме ли Ние земята постеля
7. и планините ­ подпори?
8. И ви сътворихме по двойки,
9. и сторихме съня ви покой,
10. и сторихме нощта покров,
11. и сторихме деня за препитание,
12. и съградихме над вас седем непоклатими небеса,
13. и сторихме [слънцето] горящ светилник,
14. и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода,
15. за да извадим чрез нея зърна и растения,
16. и гъсти градини.
17. Денят на разделението е уречен -
18. Денят, когато се протръби с Рога и ще дойдете на тълпи,
19. и ще се разтвори небето, и ще стане на двери,
20. и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.
21. Адът е в очакване
22. за престъпващите ­ място за завръщане,
23. където ще останат столетия.
24. Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие,
25. освен вряща вода и гной ­
26. съответстващо въздаяние.
27. Не се надяваха те на равносметка.
28. И взимаха за пълна лъжа Нашите знамения.
29. Но всяко нещо вписахме в книга.
30. Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението.
31. За богобоязливите има убежище [-Рая] ­
32. градини и лозя,
33. и с напъпили гърди ­ девствени връстнички,
34. и пълни чаши.
35. Не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа ­
36. въздаяние от твоя Господ ­ достатъчен дар, ­
37. Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемилостивия. Не ще могат с Него да говорят
38. в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите ще се възправят в редица. Не ще продумат, освен комуто Всемилостивият позволи, и той правдиво ще говори.
39. Този е Денят на истината. А който пожелае, да търси пристан при своя Господ.
40. Предупредихме ви за близко мъчение в Деня, в който всеки ще види какво е сторил преди с ръцете си. И неверникът ще каже: “О, да можех да съм прах!”