77.
СУРА ИЗПРАЩАНИТЕ (АЛ-МУРСАЛАТ)
Меканска. Съдържа 50 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
(Под “изпращаните” може да се има предвид част от ангелите, на които се възлагат определени задачи, или ветровете, или пророците, или знаменията.)
1. Кълна се в изпращаните поред
2. и в бушуващите бурно,
3. и в пръскащите навред,
4. и в разделящите ясно,
5. и в донасящите откровение,
6. с извинение или предупреждение ­
7. онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.
8. Когато звездите бъдат угасени
9. и когато небето бъде разцепено,
10. и когато планините бъдат разпилени,
11. и когато за пратениците бъде определено време
12. за кой ден бяха отсрочени? ­
13. За Деня на разделението.
14. А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?
15. Горко в този Ден за отричащите!
16. Не погубихме ли Ние предците?
17. Към тях ще добавим и сетните.
18. Така се отнасяме с престъпващите.
19. Горко в този Ден за отричащите!
20. Не ви ли сътворихме Ние от нищожна вода?
21. И я сложихме на сигурно място
22. за определен срок.
23. И сме способни. И как прекрасни са способните!
24. Горко в този Ден за отричащите!
25. Не сторихме ли земята да събере
26. и живи, и мъртви,
27. и положихме върху нея непоклатими високи планини, и ви дадохме за пиене прясна вода.
28. Горко в този Ден за отричащите!
29. “Тръгнете към онова, което отричахте!
30. Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения,
31. която не носи прохлада и не избавя от пламъците!
32. Те пръскат искри, колкото дворци ­
33. сякаш са жълти камили.”
34. Горко в този Ден за отричащите!
35. Това е Денят, в който не ще проговорят.
36. И не ще им бъде позволено да се оправдават.
37. Горко в този Ден за отричащите!
38. Това е Денят на разделението. Събираме ви с предците.
39. И ако имате коварство, коварствайте срещу Мен!
40. Горко в този Ден за отричащите!
41. Богобоязливите ще бъдат сред сенки и извори,
42. и плодове, каквито пожелаят.
43. “Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!
44. Така награждаваме Ние благодетелните.”
45. Горко в този Ден за отричащите!
(А на неверниците Всевишният Аллах казва:)
46. “Яжте [на земята] и се наслаждавайте за кратко! Вие сте престъпници.”
47. Горко в този Ден за отричащите!
48. И когато им се каже: “Поклонете се!”, не се покланят.
49. Горко в този Ден за отричащите!
50. В кое слово след този [Коран] ще повярват?