73.
СУРА ЗАГРЪЩАЩИЯТ СЕ (АЛ-МУЗАММИЛ)
Меканска, с изключение на знамение 20, което е мединско. Съдържа 20 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. О, ти, който се загръщаш,
(Когато Пророка, мир нему, за първи път видял Джибрил в истинския му образ, той бил обхванат от треска. Отишъл вкъщи и рекъл на достойната Хадиджа: “Завий ме!” После Джибрил му се явил с откровение и се обърнал към него с тези слова.)
2. ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,
3. а наполовина, или по-малко от това,
4. или повече, и чети Корана отмерено!
5. Ще ти пратим Ние тежко Слово.
6. Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-подходящо за размисъл.
7. През деня ти си много зает.
8. И споменавай името на своя Господ, и с всеотдайност се посвети на Него ­
9. Господа на Изтока и на Запада! Няма друг Бог освен Него. Него вземи за покровител!
10. И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с достойнство!
11. И остави на Мен отричащите, които живеят в благоденствие, и им дай малка отсрочка!
12. При Нас има окови и пламъци,
13. и храна, която присяда, и болезнено мъчение
14. в Деня, в който ще се разтресат земята и планините, и ще станат планините купища от пясък.
15. Изпратихме ви Пратеник ­ свидетел за вас, както изпратихме при Фараона пратеник.
16. Но възпротиви се Фараонът на пратеника, и затова силно го сграбчихме.
17. И как ще се предпазите, ако сте неверници, от Деня, който ще направи и децата да посивеят?
18. Небето тогава ще се разцепи. Обещанието Му се сбъдва.
19. Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ.
20. Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, [понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, - и група от тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото можете, от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които пътуват по земята, търсейки благодатта на Аллах, и други, които се сражават по пътя на Аллах. Затова четете, колкото можете, от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и заемайте хубав заем на Аллах! И каквото добро сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден.
(Една част от благородното обкръжение на Пророка следвала неговия пример и прекарвала значителна част от нощта в богослужене. Сред тях имало и такива, които не можели да преценят колко остава до утрото и от предпазливост прекарвали цялата нощ в поклонение, и краката им се подували. Тъй като Всевишният Аллах знаел, че това не е по силите им, Той не ги задължил да извършват нощно служене. Под четене на Корана тук се разбира нощната молитва и се има предвид тя да се отслужва според възможностите.
“Хубав заем” означава даването на доброволна милостиня наред със задължителната милостиня закат.)