70.
СУРА НЕБЕСНИТЕ СТЪПАЛА (АЛ-МААРИДЖ)
Меканска. Съдържа 44 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Един човек попита за неизбежното мъчение.
2. Никой не ще го отблъсне от неверниците.
3. То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.
4. Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,
5. затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!
6. Те го виждат далечен.
7. А Ние го виждаме близък.
8. В този Ден небето ще е като разтопена мед
9. и планините ще са като вълна,
10. и не ще пита приятел за приятеля,
11. въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си
12. и съпругата си, и брат си,
13. и рода си, който го подслонява,
14. и всички, които са на земята, само за да се спаси.
15. Ала не! Това е лумнал Огън,
16. смъкващ кожата,
17. зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща,
18. и трупа, и не раздава.
19. Човекът бе създаден колеблив ­
20. щом го настигне злото ­ страхлив,
21. а щом го настигне доброто ­ скъперник,
22. освен отслужващите молитвата,
23. които в своята молитва са постоянни
24. и в чиито имоти е заделен дял
25. за просяка и бедняка,
(В тези знамения става дума за задължителната милостиня закат, от която се възползват и други групи хора освен тук споменатите.)
26. и които смятат за истина Съдния ден,
27. и които се страхуват от мъчението на своя Господ ­
28. мъчението на техния Господ не е безопасно,-
29. и които целомъдрието си пазят,
(Пазят се от извънбрачни връзки.)
30. освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.
31. А които се стремят към друго освен това ­ тези са престъпващите.
32. И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,
33. и които в своите свидетелства са правдиви,
34. и които молитвите си усърдно отслужват,
35. те ще бъдат на почит в Градините.
36. Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи
37. отдясно и отляво на тълпи?
38. Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството?
(Като прииждали на групи, съдружаващите се смесвали с множеството, заобиколило Пророка. Слушали неговото слово и се подигравали: “Ако те, както казва Мухаммад, влязат в Рая, ние, разбира се, ще влезем преди тях.”)
39. Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.
40. И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ние сме способни
41. да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.
42. Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!
43. Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите,
44. със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят, който им е обещан.