69.
СУРА НЕИЗБЕЖНОТО (АЛ-ХАККА)
Меканска. Съдържа 52 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Неизбежното!
2. Какво е Неизбежното?
3. И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?
(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест, но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня на възкресението, който непременно ще настъпи.)
4. Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.
5. Самудяните бяха погубени от Вика.
6. А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.
(Вж. 11: 50, 61)
7. Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.
8. И нима виждаш някой останал от тях?
9. И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.
10. И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той с мощ ги сграбчи.
11. Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Ковчег,
12. за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.
(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег .”Ние ви понесохме”, т.е. ­ спасихме вашите предци и благодарение на това днес съществувате.)
13. И когато се протръби с Рога първия път,
14. и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,
15. тогава ще се случи Събитието.
16. И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.
17. И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.
18. В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.
19. И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!
20. Предполагах, че ще получа своята равносметка.”
21. И ще живее в доволство
22. сред въздигната Градина.
23. Плодовете є ще са сведени.
24. Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!
25. А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга
26. и да не бях узнал каква е моята равносметка!
27. О, да бе приключило всичко [със смъртта]!
28. Не ме избави моето богатство.
29. Пропадна моята власт.”
30. Хванете го и го оковете!
31. После в Ада го горете!
32. После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!
33. Не повярва той в Аллах, Превеликия.
34. И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,
35. затова Днес няма тук за него ближен,
36. нито храна освен кръв и гной.
37. Ядат я само грешниците.”
38. Ала не! Кълна се в това, което съзирате
39. и в това, което не съзирате,
40. наистина то е слово на достоен Пратеник,
41. а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.
42. И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.
43. Низпослание от Господа на световете.
44. И ако той Ни приписваше някакви слова,
45. щяхме да го сграбчим с Десницата,
46. после да му прережем аортата.
47. И никой сред вас не ще Ни възпре от това.
48. То е напомняне за богобоязливите.
49. И добре знаем, че сред вас има отричащи.
50. То е скръб за неверниците.
51. То е достоверната истина.
52. Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!