53.
СУРА ЗВЕЗДАТА (АН-НАДЖМ)
Меканска, с изключение на знамение 32, което е мединско. Съдържа 62 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в звездата, когато залязва,
2. не се е заблудил вашият спътник [Мухаммад] и не се е отклонил,
3. и не говори той от себе си.
4. Това е само откровение, което [му] се разкрива.
5. Научи го [на него] многосилният [Джибрил],
6. който има мощ. Той се възправи,
7. когато бе на най-високия хоризонт,
8. после се приближи и се спусна,
9. и бе на разстояние два лъка или по-близо.
10. Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри.
11. Сърцето му не го излъга за онова, което видя.
12. Нима ще го оспорвате за онова, което видя?
13. И отново го видя при друго спускане
14. до лотосовото дърво на крайния предел,
(Мухаммад, мир нему, е видял Джибрил в истинския му образ два пъти ­ в началото на откровението и при възнесението до седмото небе, където се намира дървото Лотос (Сидра) отдясно на божия Трон.)
15. където е Градината на обителта.
16. Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива...
17. И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна.
18. Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.
19. А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,
20. и също - третото [божество] Манат?
21. Нима за вас е мъжкото, а пък за Него ­ женското?
22. Това тогава е несправедлив дележ.
23. Те са само имена, които назовахте вие и предците ви. Аллах не им низпосла довод. [Неверниците] следват само догадката и онова, което душите обичат, въпреки че при тях дойде напътствието от техния Господ.
24. Или човек притежава всичко, което пожелае?
25. На Аллах принадлежи и отвъдното, и настоящето.
26. И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.
(След като и ангелите не могат да се застъпят без позволението на Аллах, как тогава неверниците се надяват техните божества да се застъпят за тях.)
27. Онези, които не вярват в отвъдното, назовават ангелите с женски имена,
28. без да имат знание за това. Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не заменя истината.
29. И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашето напомняне, и пожелава само земния живот!
30. Толкова са достигнали те от знанието. Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае кой е напътеният.
31. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното ­
32. на онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрия в опрощението. Най-добре Той ви знае, и когато ви сътвори от земята, и когато бяхте зародиши в майчините си утроби. Тъй че не самохвалствайте! Най-добре Той знае богобоязливите.
33. Виждаш ли онзи, който се отвръща
34. и дава малко, и му се свиди?
(Разказват, че ал-Уалид ибн ал-Мугира седял с Пратеника, мир нему, и чул неговата проповед. Той бил силно впечатлен от нея и почти бил готов да приеме Исляма, но един съдружаващ го посрещнал с думите: “Ти изостави религията на предците ни и твърдиш, че ще горят в Огъня.” Ал-Уалид отговорил: “Аз се боя от мъчението на Аллах.” А мъжът отвърнал, че ако му даде част от имота си и се върне към езичеството, той ще поеме наказанието вместо него. Ал-Уалид му дал част от обещаното, но останалото му се досвидило.)
35. Нима той има знание за неведомото и го вижда?
36. Или не бе известйн за онова, което е в свитъците на Муса
37. и Ибрахим, който изпълни [повелята] ­
38. че никой прегрешил не ще носи греха на друг
39. и човек ще има само онова, за което се е постарал,
40. и старанието му ще бъде видяно,
41. после напълно ще му се въздаде,
42. и че при твоя Господ е завършекът,
43. и Той поражда смеха и плача,
44. и Той съживява и умъртвява,
45. и Той създава двойките ­ мъжко и женско, -
46. от капка сперма, когато се изхвърля [в утробата],
47. и от Него е повторното сътворяване,
48. и Той дарява богатство и удовлетворение,
49. и Той е Господът на Сириус,
(Ярката звезда Сириус била обожествявана от племето Хузаа.)
50. и Той погуби древните адити,
51. и самудяните, и не остави никого от тях,
52. и също ­ народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,
53. и Той опустоши сринатите [селища на Лут],
54. и ги покри, каквото ги покри.
55. Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о, човече]?
56. И този [Мухаммад] е предупредител, подобен на първите предупредители.
57. Близкият Час наближава.
58. Никой освен Аллах не ще го разкрие.
59. Нима на тази вест се чудите
60. и се смеете, а не плачете,
61. и нехайно се забавлявате?
62. Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и на Него служете!