50.
СУРА КАФ(КАФ)
Меканска, с изключение на знамение 38, което е мединско. Съдържа 45 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Каф. Кълна се в славния Коран.
2. Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.
3. Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”
4. Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.
5. Ала те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и са в недоумение.
6. Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?
7. И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове ­
8. поука и напомняне за всеки покайващ се раб.
9. И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва,
10. и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг ­
11. препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде и възкресението.
12. Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и самудяните,
(Вж. 25: 38)
13. и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,
14. и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа. Всички смятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.
(Вж. 15: 78 и 44: 37)
15. Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват те в новото сътворяване.
16. Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].
17. Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела,
18. не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.
19. И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”
20. И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”
21. И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].
22. [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от теб покривалото и твоят поглед Днес е проницателен.”
23. А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, което е у мен.”
(Всевишният Аллах ще каже:)
24. “Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник,
25. възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,
26. който прие за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлете в суровото мъчение!”
27. Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”
28. Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.
29. Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”
30. В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”
31. И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.
32. Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите],
33. който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка.
34. “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”
35. Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.
36. И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?
37. Наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце или се вслушва и е свидетел.
38. Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.
(С това знамение се отхвърлят думите на юдеите: “Бог се оттегли за почивка в Съботата и поседна на земята.” Според някои тълкуватели под “шест дни” трябва да се разбират “шест периода”.)
39. Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!
40. И през нощта Го прославяй, и след поклоните!
41. И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!
(Припомня се на хората да не забравят за зова на Исрафил, който ще протръби с Рога от небесата и ще протръби за Часа на равносметката.)
42. В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят на възкресението.
(Оттук се разбира, че хората ще чуят и втората тръба на Исрафил, след което ще възкръснат и ще излязат от гробовете.)
43. Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас е завръщането.
44. В този Ден земята ще се разцепи над тях ­ забързани. Това е събиране, лесно за Нас.
45. Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!