36.
СУРА ЙА СИН (ЙА СИН)
Меканска, с изключение на знамение 45, което е мединско. Съдържа 83 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Йа. Син.
2. Кълна се в мъдрия Коран!
3. [О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците
4. по правия път ­
5. низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,
6. за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.
7. Сбъдна се словото за повечето от тях ­ те не са вярващи,
8. и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с вдигната глава.
9. И сложихме пред тях ограда, и зад тях ­ ограда, и ги затулихме, та не виждат.
(Пътищата на вярата са затворени за тях, затова истината е недостъпна.)
10. И е все едно дали ги предупреждаваш или не ги предупреждаваш, те не вярват.
11. Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и в уединение се страхува от Всемилостивия. Благовествай го за опрощение и щедра награда!
12. Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.
(Съживяването на мъртвите се тълкува и като извеждане на невежите към правия път, и като обръщане на съдружаващите от многобожието към истинската вяра.)
13. И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!
14. Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети и рекоха: “Наистина сме изпратени при вас.”
15. Рекоха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”
16. Рекоха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.
17. Наш дълг е само ясното послание.”
18. Рекоха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”
19. Рекоха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”
20. И дойде мъж от другия край на града ­ устремен. Рече: “О, народе мой, последвайте пратениците!
21. Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!
22. И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?
23. Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.
24. Тогава ще съм в явна заблуда.
25. Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”
(След тези думи хората, пред които проповядвал, го убили с камъни и, умирайки, той чул цитираните по-долу слова.)
26. Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моят народ
27. как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!”
28. И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.
29. Бе само един Вик и ето ги ­ изпепелени!
30. О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.
31. Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.
32. А всички при Нас ще бъдат доведени.
33. И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.
34. И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,
35. за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?
36. Пречист е Онзи, Който сътвори по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!
37. И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги ­ в мрак!
38. И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.
39. И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.
40. Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.
41. И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Ковчег.
42. И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.
43. И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,
44. освен по милост от Нас и за временна наслада.
45. И когато им се рече: “Бойте се от онова, което е било преди вас и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,
46. и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.
47. И когато им се рече: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”
48. И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”
49. Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.
50. И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.
51. И ще се протръби с Рога, и ето ги ­ от гробовете към своя Господ се втурват!
52. Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”
53. Ще е само един Вик и ето ги ­ всички при Нас доведени!
54. Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.
55. Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.
56. Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.
57. Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.
58. [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ.
59. Отделете се Днес, о, престъпници!
60. Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.
61. А на Мен да служите! Това е правият път.
62. Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?
63. Това е Адът, който ви бе обещан.
64. Горете Днес в него, защото бяхте неверници!
65. Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.
66. И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?
67. И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.
68. И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?
69. [Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,
70. за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците.
71. Нима не виждат, че измежду онова, което Ние сътворихме за тях, създадохме добитък, а те го владеят?
72. И им го подчинихме ­ от него са ездитните им животни и от него ядат.
73. И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?
74. И вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.
75. Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].
76. И да не те наскърбяват словата им! Ние най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.
77. Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го ­ явен противник!
78. И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”
79. Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява.
80. Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво и ето ви ­ от него палите!”
81. А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.
82. Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.
83. Пречист е Онзи, в Чиито Ръце е владението на всяко нещо и при Когото ще бъдете върнати!